Dây curoa thang 8V ( 8V Power Ace belt ) có chiều rộng 25.5mm và chiều cao 23mm, độ nghiệng 40 độ
Dây curoa thang 8V ( 8V Power Ace belt ) có chiều rộng 25.5mm và chiều cao 23mm, độ nghiệng 40 độ