Bảo hộ & an toàn Thiết bị phát hiện khí, cháy Thiết bị báo cháy