Thiết bị & vật tư nước, xây dựng Ống nước và phụ kiện Ống nhựa chịu nhiệt pp-r và phụ kiện