Thiết bị điện, vật tư điện Máy phát điện, bình lưu điện Máy phát điện loại khác