Thiết bị điện, vật tư điện Đầu cos Đầu cos sc, đầu cos bít