Điện công nghiệp Đầu cos Đầu cos tròn, đầu cos bít