Chuyên nghiệp & tận tâmMNSO4 H2O PA 1.05941.0250 MERCK

Giá: 815,000 đ

Pepton 1072241000 MERCK

Giá: Liên hệ

Hóa chất NaCl 1064041000 MERCK

Giá: Liên hệ

Hóa chất PCA 1054630500 MERCK

Giá: Liên hệ

Dung dịch chuẩn pH900 MERCK

Giá: 1,390,000 đ

Dung dịch chuẩn PH 7.00 MERCK

Giá: 592,000 đ

Dung dịch chuẩn PH 4.00 MERCK

Giá: 592,000 đ

Kali florua 1049941000 MERCK

Giá: 3,838,000 đ

Ammonia solution 25% 1054322500 MERCK

Giá: 920,000 đ

Ammonia solution 25% 1054321000 MERCK

Giá: 420,000 đ

Acetonitrile 1155001000 MERCK

Giá: Liên hệ

Phenolphthalein 1072330500 MERCK

Giá: Liên hệ

Potassium iodide 1050430500 MERCK

Giá: Liên hệ

Cloroform 1023951001 MERCK

Giá: Liên hệ

NaHCO3 1063239029 MERCK

Giá: 5,870,000 đ

2-Mercaptoethanol 8057400250 MERCK

Giá: 890,000 đ

2-Mercaptoethanol 8057400005 MERCK

Giá: 570,000 đ

Hóa chất cell test Code 114729 MERCK

Giá: 3,245,000 đ

228 sản phẩm